tisdag, januari 26, 2016

Norrländsk rasism och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Hängd same

Vem kom först till Sameland?
På 1600-talet kom de första skrifterna ut med teorier om samernas ursprung. Nu år 2016 är samernas ursprung en omdiskuterad fråga. Inte minst på insändarsidor i norr.
Åsele på samiska övertejpat

I Norrlandspressen har samernas ursprung blivit en het fråga
Samernas ursprung har under 2000-talet blivit en het fråga på Norrlandspressens insändarsidor. Regelbundet finns insändare som ifrågasätter att samerna var först i Sameland, samernas ursprung och när de invandrat till ”Sverige”. Tämligen ofta har insändarna dessutom ett rasistiskt innehåll. Insändarna bygger huvudsakligen på antaganden och tyckanden om samerna är ett ”Urfolk”?
Vägskylt med samiska namn

Samerna som urfolk
Nu ska det sägas att ordet urfolk i folkrätten har ingenting med varifrån urfolken kommer, deras ursprung eller vem som kom först! Dock har det nya folkrättsligt begrepp ”urfolk”  startat diskussionen om samernas ursprung.
Urfolk” är ett folkrättsligt juridiskt begrepp och innebär i huvudsak att en folkgrupp funnits inom en nationalstat före nationalstatens riksgränser drogs upp. De som vill ifrågasätta samerna som urfolk måste således ifrågasätta om det fanns samer före Sveriges äldsta landsgräns år 1752. Tro det eller ej? Men, det finns de som gör det! Bara öppna Norrlandspressens insändarsidor och man förvånas regelbundet. Fråga är om inte utbildningssystemet och skolor misslyckats i utbildning om samerna? Fråga om inte informationen om samerna är för begränsad? Eller är det så att kunskap är fel sätt att bemöta okunskap?
FN:s mer exakta definition av urfolk är de folk som:
  • har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra,
  • anser sig själva skilda från den allmänna befolkningen som nu lever i detta territorium, och
  • strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer.
Nu ska det nämnas att FNs rapportör för urfolk, José Martínez Cobo, i sina slutrapporter till FN 1981 (30 July 1981E/CN.4/Sub.2/476), 1982 (10 August 1982E/CN.4/Sub.2/1982/2 ) och 1983 (5 August 1983E/CN.4/Sub.2/1983/21) använder sig av flera definitioner av urfolk. Den ovannämnda är den mest accepterade definitionen för urfolk. Tillägas ska att det engelska orden ”Indigenous People” i ILO konvention 169 och FN Deklarationen av urfolk av svenska UD till en början översattes med ordet ”Urbefolkning”. Något som ökade begreppsförvirringen. UD ändrade sig senare och använder numera ordet Urfolk.
Malå på samiska övertejpat

Samerna som nationell minoritet
Inte heller Europarådets konvention om nationella minoriteter har något med minoriteters ursprung att göra. Nationella minoriteter i Sverige är, enligt riksdagsbeslut, de folkgrupper som fanns i Sverige före andra världskriget. De som vill ifrågasätta samerna som nationell minoritet måste således ifrågasätta om det fanns samer före andra världskriget, dvs före 1940-talet!

Bloggfråga – Kan okunskap mötas med kunskap?
På den här bloggen skall jag försöka möta okunskap om samernas historia med kunskap. Eller går det inte att möta okunskap med kunskap?

Lars-Nila Lasko
Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

måndag, januari 25, 2016

Växande svensk nationalism och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån kommer samerna?
Samernas ursprung har intresserat forskare åtminstone sedan Johannes Schefferus tid på 1600-talet. Men, fortfarande flera hundra år efter Schefferus tid är fortfarande samernas ursprung en omdiskuterad fråga.
Samernas ursprung har blivit en het fråga
Samernas ursprung har dessutom blivit en het fråga i och med växande svensk nationalism. På nationalistiska forum och nyhetssajter diskuteras  om samerna kan räknas som svenskar, samernas ursprung och när deinvandrat till ”Sverige”. Debatten bygger huvudsakligen på antaganden ochtyckanden utan fakta.

Nationalistiska forum och samernas ursprung
På www.nordfront.se kan man läsa ”Att samerna skulle vara Sveriges ursprungsbefolkning är en propagandamyt som våra fiender använder sig av och som, tyvärr, är starkt rotad bland många svenskar. Sverige befolkades söderifrån av germanska folkstammar”…och på www.nordisk.nu ”lapparna kom senare än germanerna bevisas av arkeologiska forskningsresultat. Sveriges äldsta fynd för mänsklig aktivitet har hittats i Skåne”. Liknande oseriösa kommentarer finns på www.patriot.nu och andra nationalistiska forum.

Samernas ursprung och begreppsförvirring
”Urfolk” är ett nytt begrepp i folkrätten och som införts i nya folkrättsliga dokument som ILO konvention 169, (antagen av International Labor Organisation  år 1989), och FN:s Deklaration om urfolk, (antagen av Förenta Nationerna år 2007). Begreppet urfolk är ett juridiskt begrepp och betyderinte samma sak som ett folks ursprung, varifrån ett folk kommer eller vem som kom först. Det juridiska begreppet ”urfolk” har bara tillkommit för att veta vilka folk man talar om i FN dokument. Det kunde lika gärna hetat ”Ecofolk” elller ”Xfolk”. Men, världens alla nationer tyckte ”Urfolk” passade bäst och var mest beskrivande.
Nu ska det tilläggas att i de folkrättsliga dokumenten heter det ”Indigenous People”. Detta översatte UD först till ”Urbefolkning” och senare till ”Urfolk”. Så ordet urfolk är bara en svensk översättning.
Jag kommer i nästa blogginlägg närmare förklara det folkrättsliga begreppet ”Urfolk”.
Begreppet urfolk har dock tolkats i nationalistiska forum som vem som kom först och startat en het debatt om samernas ursprung.

Nationalism
Nationalism i sig själv kan ha positiva, trevliga och harmlösa uttrycksformer som i exempelvis idrottssammanhang när människor hejar på tävlande från den egna nationen.
Men, nationalism kan även ta sig andra uttryckssätt med ödesdigra konsekvenser eller som leder till motsättningar mellan folkgrupper.
Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Numera talar man om olika typer av nationalism. De olika nationalismerna bygger på olika grundantaganden om nationell gemenskap och kan alltså yttra sig på skilda sätt.
I dag har forskare som Benedict Anderson och andra ifrågasatt de nationella gemenskaperna som verkliga företeelser. I stället talar man om nationalism som ”föreställda gemenskaper”. Beroende på vilken föreställning man har om nationalitetens grunder och nationers funktion kommer nationalismen också att ta sig olika former.
Vissa nationalister har föreställning om den svenska nationen historiskt tillhör eller innehåller enbart en viss ras eller en viss folkgrupp. I sådana fall försargumentationer att samer inte kan ha en historisk förankring i det territorium som bildar nationen Sverige. Från en sådan utgångspunkt så måste samerna invandrat senare än det ”Germanska” eller ”Svenska folket”.
I den här bloggen kommer jag med fakta visa på att så inte var fallet.

Bloggfråga?
På den här bloggen skall jag försöka möta okunskap om samernas historia med kunskap. Eller går det inte att möta okunskap med kunskap?

Lars-Nila Lasko
Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan


torsdag, januari 07, 2016

Samisk historiska från ett samiskt perspektiv av Lars-Nila Lasko


Definition av en samisk familj
Under 1950 till 1970 talen fanns bland samer ett skämt om hur man definierar en samisk familj. Svaret var 1 pappa, 1 mamma, 2 barn och 1 hund, samt 1 lappolog (forskare om samer).

Samerna - Det mest utforskade folk i världen?
Den skämtsamma historien har faktisk ett litet uns av sanning. Det finns ett otal antal forskningsrapporter om samerna i stort sett allt möjligt. Redan på 1600-talet och framåt bekostade svenska staten forskningsexpeditioner till Lappland för att ta reda på vilka samerna var.

Synen på samerna från andra ögon
Det mesta som forskats och skrivits om samerna är från andra folk.

Det skulle dröja till år 1972 innan samerna fick sin egen forskningsinstitution ”Sámi Instituhtta” i Kautokeino och samerna själva producerade forskning om sig själva. I dag ser bilden en helt annan ut med ett stort antal samiska forskare och samiska forskningsinstitutioner.

Dagens forskare, oberoende om de är samer eller inte, om samerna skall absolut inte förringas. Forskningen skall vara fri och objektiv, samt all kunskap är bra. Men, så har det inte alltid varit!

Flera historiker genom tiderna har ansett att samerna inte ens har någon historia som K.B. Wiklund,  Björn Collinder, Gustav von Duben med flera….eller som en annan historiker uttryckte det ”Samerna är det historielösa folket”.

Samisk historiska från ett samiskt perspektiv
Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com är avsett att informera om samernas historia från ett samiskt perspektiv.  Samma sak och samma händelse kan tolkas olika beroende på hur man betraktar ett föremål eller en företeelse. Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com som ser på samisk historia med andra glasögon än du är van vid…


Lars-Nila Lasko
Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan


Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

onsdag, januari 06, 2016

Samernas ursprung av Lars-Nila Lasko


Vad är samernas ursprung?
”Samernas ursprung” är temat som inleder den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com och som jag kommer att belysa från såväl historiska dokument till det senaste inom DNA-forskning.
Du kommer inte att få ett svar på en konkret ort som är samernas ursprung. Frågan är mer komplicerad än så och innehåller en mängd andra frågor som kanske aldrig kan besvaras?

Vi är alla unika
Varje människa är en unik blandning och sammansättning som under årtusenden format just du just nu. Likaså är varje folk en unik blandning och sammansättning som under mycket lång tid format en etnicitet som existerar just nu. Vi kommer alla från Afrika.

När blev samerna samer?
Någonstans på människans väg från Afrika till Sameland uppstod folkgruppen samerna. Men, när blev ett folk ett folk med den etnicitet den har i dag? För samernas del när blev samerna samer?

När blev samiskan samiska?
Men, samernas ursprung är mer komplicerad än så. När och hur uppstod det språk som samerna kallar samiska? Dessutom kan man fråga sig om samiska är ett eller flera språk? Varje språkgrupp använder sitt eget alfabete, sin egen ortografi, sina egna uttal, samt måste i vissa fall använda tolk eller ett tredje språk för att förstå varandra. Kanske en definitionsfråga på vad ett språk är? Hur som helst innehåller samiskan hemligheter och koder som ingen ännu har kunnat lösa och som har med samernas ursprung att göra. Teorier om samiska språket eller språkens ursprung har ställt lingvister mot varandra, lingvister mot socialantropologer och nu senast lingvister och socialantropologer mot dna-forskare. Var det så att samerna haft ett annat ureuropeiskt språk från början och bytt språk på grund av en finsk-ugrisk majoritetsinvandring? Eller är det tvärt om som några dna-forskare menar? DNA-forskning har visat att exempelvis finländska språkgruppen för inte så länge sedan var mycket liten och att samerna mycket väl kunde ha varit majoritetsfolket. Varför innehåller samiskan baltiska och urgermanska låneord eller är det tvärtom? Hur som helst är de vetenskapliga teorierna om samiska språken eller samiska språket många.

Historiskt perspektiv – Svenskarna ett ungt och samerna ett gammalt folk
Hade samiskan varit ett ungt språk som bildats relativt nyligen så hade det varit lättare att knäcka de samiska språkkoderna. Men, det är på grund av samiska språkets eller språkens gamla ålder som gör det svårt. För att få ett historiskt perspektiv kan nämnas att svenska språket uppstod omkring 800 efter Kristi födelse, medan forskarna bråkar om vilket årtusende samiskan uppstod före Kristi födelse!
För att komplicera till det ytterligare om samernas ursprung utgör samernas bosättningsområde en ytterligare kod eller koder att knäcka. Vi vet att svenskan uppstod år 800 och Sverige uppstod några hundra år senare. Likaså vet vi var Sameland är i dag. Men, hur såg samernas utbredningsområde ut för 200 år sedan, 500 år sedan för att inte tala om 2000 år eller 3000 år sedan?

Samernas västliga och nordliga gräns
Samernas utbredningsområde västerut till Atlanten och norrut till Ishavet är lätt att fastställa.

Samernas sydligaste gräns i Sverige och i Norge?
Men, vart gick samernas sydligaste gräns i Sverige och i Norge? Samiska spår har hittats i södra Norge och i Mellansverige i form av ortsnamn, skriftliga dokument och några arkeologiska fynd. Här finns ett ytterligare problem att arkeologer i Mellansverige och Sydsverige inte letat efter samiska spår utan efter typiska svenska spår som svenska lämningar. Om man inte letar efter kåtagrunder så lär man nog inte hitta dom?

Samernas sydligaste gräns på kontinenten?
Men, vart gick samernas sydligaste gräns på kontinenten? I dag är man inom forskningen eniga om att samernas tidiga utbredningsområde även sträckte sig till kontinenten, dvs. på andra sidan av Östersjön. Men, hur långt söderut går teorierna isär? Några skriftliga dokument efter Kristi födelse talar om någonstans i Polen eller norr om Polen. En statlig utredning med historiker ansåg att samernas sydligaste gräns låg någonstans i Baltikum (Lettland). Fornfynd, som nu blivit turistattraktioner, talar om åtminstone Ladoga och nu senast dna-forskare som hävdar att samerna kom från den europeiska kontinenten och invandrade till Skandinavien från söder och öster. Sedan har vi språkforskarna med sina frågor om baltiska, urgermanska och fornnordiska lånord i samiskan.

Samernas östliga gräns på kontinenten?
Men, vart gick samernas östliga gräns på kontinenten? En minnessten rest av ryska munkar på ryska från 1500-talet säger att när vi munkar kom hit fanns bara samer. Minnesstenen är ganska okänd för samiska historiker. Inte undra på det? Minnesstenen finns så långt österut som i Archangelsk län på andra sidan Vita havet. Men, det finns även samiska föremål som hittats och finns bevarade på ett museum i Archangelsk län. I tillägg har ryska forskare svårt att förklara ortsnamn längst floden Dvina. Ryske vetenskapsmannen Alexander Davidov har menat att det är fråga om samiska ortnamn.
Språkforskarna har i sin tur ytterligare frågeställningar som komplicerar det hela ytterligare med samernas och samiskans ursprung. Om samiskan tillhör i dag tillhör den finsk-ugriska språkstammen och som uppstod vid Uralbergen, varför spred sig finsk-ugriskan bara västerut? Varför inte mer logiskt som andra språk som ringar på vattnet, dvs österut? Kan det vara så att de finsk-ugriska språken spred sig från väst och österut fram till området runt Ural? Till detta kommer ytterligare frågor. Samernas språkligt mest östliga släktingar Hanti och Mansi folken finns i Väst Sibirien. Men, de har inga genetiska likheter med samerna enligt dna-forskarna. I tillägg så kompliceras frågeställningar om ursprung ytterligare? Alla finsk-ugriska språk, utom ungerskan, och inklusive finskan är eller har varit mycket små språkgrupper?

Cirkumpolär folkgrupp?
I sammanhanget skall nämnas att det även dykt upp en ny cirkumpolär teori, dvs att alla folkslag, samer, inuiter (eskimåer) och indianer har ett gemensamt ursprung. Förfäktare av teorin har dessutom en hel del argument mot och ifrågasättande av dagens dna-forskare?


Sameland flyttar på sig
Även om samerna nuvarande utbredningsområde ”Sapmi” sträcker sig över fyra länder, Skandinavien, norra Finland och nordöstra Ryssland, och bebott området under några tusen år, så får man utgå från att samernas utbredningsområde under historiens lopp förändrats i och med samernas egna folkvandringar.

Blogg med vandring genom tidevarv
Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com om samisk historia börjar från början och slutar vid 2000-talet om bloggen nu slutar?
Temat som inleder den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com är ”Samernas ursprung”. Ett tema som ställer fler frågor än svar. Det blir en vandring, minst sagt, genom tidevarv där jag kommer att ta upp dokument, handlingar och historiska spår av samerna som inte finns i historieböcker om samerna.
Under den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com första tema ”Samernas ursprung” kommer jag att även ta upp bisarra teorier om samernas ursprung som exempelvis; En av Sveriges främsta historiker ansåg att all världens folk inkluderat samerna utvandrat från Kemi lappmark, En annan professor att israels folk och samerna har ett närs släktskap och samiskan kommer från hebreiskan har, Samernas eget försvunna ”Atlantis”, Att samiska föremål hittats långt utanför Sameland och finns på ett lokalt okänt museum, Att en historieprofessor menat att Åland måste varit befolkat av samer, Ett tidigare 500 årigt okänt monument som talar om att samerna måste ha haft havsgående båtar och vad kan det innebära, Urgamla samiska ord som inte borde finnas men som finns, samt nya obestridbara dna-fakta om samernas ursprung som fått finska forskare att gå i taket och mycket mer.

Historia och juridik
De är få folk i världen, som samerna, där juridik, rättigheter och historia är så sammanvävd. Enbart tidsepokers olika syn på samerna har förändrat lagstiftning om samerna. Den historiska utvecklingen har gått hand i hand med rättsutvecklingen. Därför måste samiska jurister även bli historiker.


Lars-Nila Lasko
Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan